מע"מ

 

תמונת קישור לדוח שנתי של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים 

 

מס ערך מוסף (מע"מ) - 17%

תמונת קישור ליישום הצהרת עוסק פטור
תמונת קישור למסמכי דיווח חשבוניות מקוון
תמונת קישור לדוח שנתי של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים

  

מס ערך מוסף (מע"מ) - מוטל על עיסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחד ממחיר העיסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו.

 

המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק.


יצוין כי במקביל מוטל מע"מ על יבוא טובין בידי כל אדם.  
 

שאלות ותשובות