החלטות הוועדה לעיצום כספי

 

החלטות הוועדה לעיצום כספי  מכח תקנות איסור הלבנת הון, (עיצום כספי)