הודעה בדבר פסק דין חלקי בתובענה ייצוגית

 

הודעה בדבר פסק דין חלקי בתובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – החוק)

נושא:
שונות
י"א אב תשע"ו
15 אוגוסט 2016

ת"מ (מינהליים ת"א) 115/07 רו"ח עופר מנירב נ' מדינת ישראל – רשות המסים

 

 

בהתאם להוראות סעיף 25(א)(5) בחוק נמסרת לחברי הקבוצה המיוצגת כמשמעותה להלן הודעה זו:

בתאריך 11.8.15 ניתן פסק דין חלקי על ידי כבוד השופטת יהודית שיצר בבית המשפט לענינים מינהליים בתל-אביב בתובענה ייצוגית, בתיק שבנדון (להלן –  פסק הדין החלקי). במסגרת פסק הדין החלקי נקבע כי חברי הקבוצה המיוצגת זכאים להשבה של כספים ששילמו בגין שימוש במערכת המחשוב של הנתבעת (מערכת שע"מ). בהמשך, בתאריך 5.1.16, ניתן פסק דין משלים לענין שכ"ט ב"כ התובע המייצג, גמול תובע מייצג ואופן ההשבה (להלן – פסק הדין המשלים). על פסקי הדין הנ"ל ערערו הצדדים לבית המשפט העליון (להלן – הערעורים). להלן יובאו עיקרי פסקי הדין הנ"ל. 
 
 1. חברי הקבוצה המיוצגת – לצורך הודעה זו הקבוצה בשמה נוהלה התובענה הייצוגית: המייצגים אשר עשו שימוש ב'מערכת שע"מ' בתקופה שמיום 12.2.05 ועד 2.5.12, והנתבעת גבתה מהם בתקופה הנ"ל כספים שלא כדין בגין השימוש כאמור (להלן – הקבוצה).
 2. תקופת ההשבה – על פי פסק הדין החלקי: התקופה שמיום 12.2.05 ועד 2.5.12. המדינה ערערה על קביעה זו. לטענתה, תקופת ההשבה המרבית בהתאם לדין היא רק 24 החודשים שקדמו ליום 12.2.07. בקשת המדינה לעיכוב ביצוע פסק הדין החלקי ביחס לכספים שנגבו לאחר יום 12.2.07 – התקבלה. משכך יושבו, עד להחלטה אחרת – רק הסכומים שנגבו שלא כדין בתקופה שמיום 12.2.05 ועד 12.2.07 בסך של כ-22 מיליון ש"ח.
 3. המחלוקת העיקרית בה ניתנה הכרעה היא כיצד יש לסווג את התשלומים השונים שנגבו מחברי הקבוצה בתקופת ההשבה בגין שימוש במערכת המחשוב של הנתבעת (מערכת שע"מ). האם מדובר במחיר או באגרה, וכפועל יוצא האם נגבו כדין אם לאו והאם מדובר בגביה בניגוד לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק חופש המידע). בית המשפט הכריע שאלות אלה ביחס לשני סוגי תשלומים: האחד, התשלום החודשי הקבוע (שאינו תלוי במידת השימוש). השני, התשלום בגין השאילתות (שתלויות במידת השימוש). נקבע ששני סוגי התשלומים הנ"ל הם אגרה שנגבתה בהעדר חוק מסמיך ועל כן הגביה התבצעה שלא כדין. עוד נקבע כיתשלומים אלה נגבו בניגוד לחוק חופש המידע. נקבע כי חברי הקבוצה זכאים להשבה של סכומים אלה.
 4. הסכום שעל הנתבעת להשיב לחברי הקבוצה בהתאם לפסק הדין החלקי הוא 39,260,219 ₪ (קרן). נכון למועד פרסום מודעה זו, עומד סכום זה (המורכב מסכומים שנתיים) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, כקבוע בפסקי הדין, על סך של כ-53 מיליון ש"ח, מתוכו כ-22 מיליון ש"ח יושבו בהתאם למודעה זו. תוצאת הערעור שהגישה הנתבעת תקבע האם יש להשיב את יתרת הסכום אם לאו.
 5. טענת התובע המייצג שיש להשיב את הסכומים שניתנו לחברי הקבוצה כזיכוי כספי ושקוזזו/הופחתו מסכומי החיובים השוטפים שנשלחו לקבוצה בתקופת ההשבה, בשל שירותים שלטענת התובע העניקו חברי הקבוצה לנתבעת, נדחתה על הסף בהנמקה של חוסר סמכות עניינית. התובע המייצג ערער על קביעה זו לבית המשפט העליון.
 6. החל מהתאריך, 15.8.16, באתר רשות המסים (www.taxes.gov.il), ניתן יהיה לעיין ולהפיק, בין היתר, מסמכים אלה: נוסחם המלא של פסקי הדין וטפסי בקשת השבה למילוי ישירות באתר או להורדה ולמשלוח בדואר לרשות המסים לכתובת זו: רחוב בנק ישראל 5, בניין ג'נרי, קריית הממשלה החדשה, ת.ד. 320, ירושלים 9100202. כן תופיע, במקום בולט, מודעה זו ורשימה בסדר אלפביתי של חברי הקבוצה שנגבו מהם סכומים שלא כדין בין יום 12.2.05 ועד 12.2.07. ההשבה לפונים תעשה ישירות לחשבון הבנק של המייצגים הפונה שיימסר בטפסים שיפורסמו, בתוך 45 ימים מכל פניה פרטנית שתתקבל.
 7. מובהר כי מקום בו מדובר בשותפות שפורקה, מייצג שפרש מעיסוקו או שנפטר יהיו זכאים להשבה, המייצג לשעבר, השותפים לשעבר והיורשים (וזאת בהתאמה), כנגד מילוי טופס והמצאת אישורים לתמיכה ואימות טענותיהם. חבר קבוצה שנתקבל בקושי לקבל החזר כספו מרשות המיסים יהיה זכאי לפנות לבא כוח התובע המייצג שיטפל בבקשתו מול רשות המיסים ללא תשלום.

  לכניסה ליישום השבת כספים למייצגים לחץ כאן


 8. עדכון בתוצאות הערעורים- עם הכרעת בית המשפט העליון בערעורי הצדדים ואם וכאשר בעקבות ההכרעה בהם יהיה על הנתבעת להשיב כספים נוספים לחברי הקבוצה, תפורסם הודעה מתאימה בעיתונות ובאתר הנתבעת, בהתאם לפסה"ד המשלים, באופן דומה להודעה זו וההשבה תבוצע באופן דומה לקבוע בפסק הדין המשלים, בשינויים המחויבים מתוצאות הערעורים.
 9. אין במודעה זו כדי למצות את כל האמור בפסקי הדין או בערעורים שהוגשו עליהם – הן על ידי המדינה והן על ידי התובע המייצג. האמור בפסקי הדין הוא המחייב במקרה של סתירה עם האמור בהודעה זו.