טפסים

 

טפסי מע"מ

מספר טופסשם טופסקישור לטופסהסבר
1345טופס מע"מ 1345 בנושא דיווח בגין חוות דעת
1346טופס מע"מ מס' 1346 דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח
1346טופס מע"מ מס' 1346 לשנת 2017 - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח
18הודעה על סגירת עסק/הצהרהפתח
22בקשה לרישום עוסק זר
24טופס מע"מ 24 - רישום כמלכ"רפתח
29בקשה לבטל קנס/ריבית/קביעהפתח
34טופס מע"מ 34 - אישור רישום כעוסק מורשה
36בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכספתח
501בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים
821רישום לצורכי מס ערך מוסף
822עדכון פרטי עוסק
823הודעה על אי פעילות זמנית
872דו"ח תקופתי - תכנוני מספתח
9000"טופס בקשה להסרת מוסד כספי מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ לשנת המס 2012 - נספח ג' להוראת ביצוע (נוסח מעודכן)
9000טופס מע"מ 9000 - טופס בקשה להסרת מוסד כספי מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ נספח ג'
9005"טופס בקשה להסרת מלכ"ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ לשנת המס 2012 - נספח ב' להוראת ביצוע (נוסח מעודכן)
9005טופס מע"מ 9005 - בקשה להסרת מלכ"ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ - נספח ב'
9010"טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ לשנת המס 2012 - נספח א' להוראת ביצוע (נוסח מעודכן)
9010טופס מע"מ 9010 - טופס בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע"מ נספח א'
985טופס מע"מ 985 בקשה להחזר מע"מ ביבוא לאזור אילת