סכומים ושיעורים במע"מ

 

סכומים ושיעורים במע"מ

בדף זה נמצא ריכוז של סכומים ושיעורים  המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים  לנושא מס ערך מוסף
תאור / נושאסכום בש"ח/
שיעור
תאריךסעיף בחוק/
תקנה
תאריכי עדכוןהצג
"עוסק פטור" - עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 99,00301.01.2018סעיף 1 לחוק01 בינואר
01 בינואר
הצג הסברים
חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של30101.01.2018סעיף 47א לחוק01 בינואר
01 ביולי
הצג הסברים
דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק18,04001.01.2018תקנת משנה 23(ג)01 בינואר
01 ביולי
הצג הסברים
קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח דו-חודשי למחזור עד1,490,00001.01.2018סעיף 67 א(2)01 בינוארהצג הסברים
קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח חודשי למחזור מעל1,490,00001.01.2018תקנת משנה 20(ב)01 בינוארהצג הסברים
קנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)21901.07.2017סעיף 94 לחוק01 ביוליהצג הסברים
קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין) 1% ולא פחות מ-323 ש"ח01.07.2017סעיף 95(א) לחוק01 ביוליהצג הסברים
משלוח דרישה ראשונה בכתב ובדואר רשום23/1601.01.2017תקנת משנה 1(1)01 בינוארהצג הסברים
משלוח דרישה נוספת בכתב ובדואר רשום. 23/1601.01.2017תקנת משנה 1(2)01 בינוארהצג הסברים
קנס פיגורים (לכל שבוע)0.2%22.12.1994סעיף 2א לחוק22 בדצמברהצג הסברים
הפרשי ריבית (לשנה)4%15.06.1993סעיף 93 לחוק15 ביוניהצג הסברים
קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע עד חצי שנה1/4%22.02.1984סעיף 96 לחוק22 בפברוארהצג הסברים
קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע מעל חצי שנה1/2%22.02.1984סעיף 96 לחוק22 בפברוארהצג הסברים
ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת 25901.01.2018תקנה 9א01 בינואר
01 ביולי
הצג הסברים
עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני ואלקטרוני8/1601.01.2017תקנת משנה 1(3)01 בינוארהצג הסברים
משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי ומשלוח צו מסירה 16/1601.01.2017תקנת משנה 1(4)01 בינוארהצג הסברים
איתור כתובת הסרבן 12501.01.2017תקנת משנה 1(5)01 בינוארהצג הסברים
עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו16701.01.2017תקנת משנה 1(6)01 בינוארהצג הסברים
עיקול רכב במשרד הרישוי8401.01.2018תקנה משנה 1(7)01 בינוארהצג הסברים
המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם16701.01.2017תקנת משנה 1 (8)01 בינוארהצג הסברים
הובלה והוצאת מעוקלים35601.01.2018תקנת משנה 1 (9)01 בינוארהצג הסברים
הובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים2,12301.01.2018תקנת משנה 1 (10)01 בינוארהצג הסברים
הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת52301.01.2018תקנת משנה 1 (14)01 בינוארהצג הסברים
הוצאות גרירה של רכב   01.01.2018תקנת משנה 1 (16) (א) (ב) 01 בינוארהצג הסברים
פריצת דלת של רכב15701.01.2018תקנת משנה 1 (17)01 בינוארהצג הסברים
פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל24101.01.2018תקנת משנה 1 (18)01 בינואר
01 בינואר
הצג הסברים
פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד 66901.01.2018תקנת משנה 1 (19)01 בינוארהצג הסברים
הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו   01.01.2018תקנת משנה 1 (20)01 בינוארהצג הסברים
שמאות מיטלטלין לרבות רכב31401.01.2018תקנת משנה 1 (21) 01 בינוארהצג הסברים