טפסים
 

טפסי מיסוי מקרקעין

מספר טופסשם טופסקישור לטופסהסבר
2681בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים
2856 מס רכוש - הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961
2857בקשה למסירת מידע לשמאים
2973טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים
2988תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכהפתח
2990חישוב מס שבח מקרקעין - (נספח לטופס 7002)
2990 אחישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות החדשהפתח
501בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים
6120בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"
6130תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד
7000טופס מיסוי מקרקעיין 7000 ישן- הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור (לשימוש בעת רכישת דירת מגורים עד 1.5.2016)פתח
7000טופס מסמ"ק 7000 הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור (לשימוש בעת רכישת דירת מגורים מיום 1.5.2016 ואילך)פתח
7000 אהצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין - הצהרה משלימה להצהרה ראשית
7000 במיסוי מקרקעין-טופס 7000ב-הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (לשימוש בעת רכישת דירת מגורים מיום 1.5.2016 ואילך)פתח
7000bטופס מיסוי מקרקעין 7000b ישן- הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (לשימוש בעת רכישת דירת מגורים עד 1.5.2016)פתח
7002טופס מיסוי מקרקעין 7002 ישן- הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין /פעולה באיגוד מקרקעין (לשימוש בעת רכישת דירת מגורים עד 1.5.2016)פתח
7002טופס מסמ"ק 7002 הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין /פעולה באיגוד מקרקעין (לשימוש בעת רכישת דירת מגורים מיום 1.5.2016 ואילך)פתח
7003טופס מסמ"ק 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין
7004בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד
7006הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי
7008עידכון פרטי עו"ד
701דיווח על בניית פרוייקט חדש
7010הודעה על הקצאה
7013השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ"ד 1963
7020בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי
7025הודעה על מכירת אופציה במקרקעין
703בקשה לפעולות ושירותים
7036הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים
7039הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה
704בקשה לשובר תשלום\אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבדפתח
7040מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה
7067הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963
7085בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85
7086הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96
7097הצהרה על מכירת משק חקלאי - נספח להצהרה
7152בקשה לתשלום מקדמה
7155בקשה להקטנת שיעורי מקדמה
7156בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה
7157תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בניה קיימת או צפויה לפי סעיף 49ז לחוק - נספח להצהרה והשומה העצמית
7158תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה לפי סעיף 48א(ב3) לחוק
7738הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א)
7751הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א'
7912הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה
7914הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבתפתח
7914Eהצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת