טפסים

 

טפסי מיסוי מקרקעין

טפסים נלווים להצהרה יוגשו באופן מקוון כחלק מההצהרה.

טפסים ידניים יוגשו רק על ידי מי שהורשה בתקנות להגיש הצהרה ומסמכים בדרך ידנית.

מספר טופסשם טופסקישור לטופסהסבר
2681בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים
2856 מס רכוש - הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961
2857בקשה למסירת מידע לשמאים
2973טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים
2988טופס מיסוי מקרקעין 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה
501בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים
6120בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"
6130תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד
7000טופס מסמ"ק 7000 הגשת הצהרה שאינה מקוונת ע״י עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017פתח
7000bטופס מסמ"ק 7000b הגשת הצהרה שאינה מקוונת ע״י עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017פתח
7002טופס מסמ"ק 7002 הגשת הצהרה שאינה מקוונת ע״י עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017פתח
7003טופס מסמ"ק 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין
7004בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד
7006הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי
7008עידכון פרטי עו"ד
701דיווח על בניית פרוייקט חדש
7010הודעה על הקצאה
7013השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ"ד 1963
7020בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי
7025הודעה על מכירת אופציה במקרקעין
703בקשה לפעולות ושירותים
7036הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים
7039הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה
704בקשה לשובר תשלום\אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבדפתח
7040מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה
7067הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963
7085בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85
7086הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96
7097הצהרה על מכירת משק חקלאי - נספח להצהרה
7100טופס מסמ"ק 7100- בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעין
7152בקשה לתשלום מקדמה
7155בקשה להקטנת שיעורי מקדמה
7156בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה
7157תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בניה קיימת או צפויה לפי סעיף 49ז לחוק - נספח להצהרה והשומה העצמית
7158תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה לפי סעיף 48א(ב3) לחוק
7738הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א)
7751הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א'
7912טופס מיסוי מקרקעין מספר 7912 בנושא הצהרה משלימה להצהרה הראשית שהוגשה בתאריך
7914טופס מיסוי מקרקעין מס' 7914 הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת
7919טופס מיסוי מקרקעין 7919 הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו - מסלול חיוב בשבח
7920טופס מיסוי מקרקעין 7920 הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו -מסלול אי חיוב בשבח