תנאי שימוש

 

ניווט

רשות המסים

תנאי שימוש באתר רשות המסים בישראל

 

רשות המסים בישראל מציעה את המידע והשירותים המקוונים באתר אינטרנט זה בכפוף לתנאים הבאים:

 
פרסומים רשמיים
במקרה של סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר אינטרנט זה לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים רשמיים אלה ייחשב כנכון.

אחריות
מדינת ישראל, עובדיה ונציגיה, לא ישאו באחריות להתאמת אתר האינטרנט לצורכי הגולשים, לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בו; לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'; לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות מהאתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, כולל יישומי Java, JavaScript, Active-X.

 
רישיון שימוש ביצירות שזכות היוצרים בהן מצויה בבעלות מלאה של המופיעים באתר זה
אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי רשות המסים בישראל (להלן – המשרד). תצלומים, טקסטים, סרטונים וכו', מוגנות בזכות יוצרים (להלן – "היצירות"), מצויים בבעלות המשרד או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעלי הזכות בלבד. לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי תנאי רישיון המפורטים מטה או לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן וכו').
 
תמצית הרישיון, מובאת לנוחיות המשתמש וכפופה לתנאי השימוש המלאים:
רישיון זה חל על כל יצירה המצויה באתר, ואשר זכות היוצרים בה שייכת במלואה למשרד. ניתן לזהות היצירה אשר זכות היוצרים בה שייכת במלואה למשרד, על-ידי כך שמצויה תחתה/לידה כותרת "זכויות היוצרים שייכות לרשות המסים בישראל".
 
מותר לך:

להשתמש בחינם בכל יצירה אשר מצויה תחתיה/לידה כותרת "זכויות היוצרים שייכות לרשות המסים בישראל". , לכל מטרה בתנאים הבאים:

מותר להעתיק, להפיץ, להראות ולשלוח כל יצירה כזו בחינם.
מותר לבצע שינויים טכניים בכל יצירה כאמור כדי להתאים אותה לשימוש בכל מדיה או פורמט אחרים.

אתה חייב:

לציין ליד היצירה את שם היוצר ואת שם המשרד.

 

אסור לך:

אסור לשנות את היצירה או להשתמש בה בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה, של המשרד או של היוצר.
אסור ליצור יצירות נגזרות או להעניק רישיון-משנה ביצירה (חוץ ממה שמותר לפי תנאי הרישיון או לפי כל דין).

  1.  "היצירה" היא יצירה המוגנת בזכות יוצרים המוצעת לשימוש על פי תנאי רישיון זה.
  2. "המשתמש" הוא אדם שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה.

 

ב. כללי

1. המשרד מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש ביצירות שבאתר ואשר זכות היוצרים בהן מצויה בבעלותו
    המלאה, בהתאם לאמור להלן.
2. יודגש, כי המשרד איננו בעל זכות היוצרים בכל היצירות המופיעים באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי 
   היצירות שבהן יש למשרד זכות יוצרים.  יתן לזהות יצירות אלה בכך שתחתן או לידן מצויה הכותרת "זכויות 
   היוצרים שייכות לרשות המסים בישראל".
3. היצירות כאמור בסעיף ב.2. מוצעות לשימוש בכפוף לתנאי רישיון זה (להלן – "הרישיון"). על ידי ביצוע פעולה 
   מהפעולות המותרות על-פי רישיון זה, המשתמש מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן הרישיון 
   מעניק למשתמש את הרישיון כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש לתנאים אלה.

ג. הענקת רישיון

בכפוף לתנאי רישיון זה, נותן הרישיון מעניק למשתמש בזאת רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרה, לעשות ביצירות כאמור בסעיף ב.2, את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים:

1. העתקת היצירה, הפצת עותקים ממנה, העברתה לציבור, העמדתה לרשות הציבור ושידורו, בכל מדיה או 
    פורמט, וכן ביצוע שינויים טכניים ביצירה, הדרושים על-מנת לממש את הרשות בכל מדיה או פורמט ורק ככל 
    שהם דרושים – מותרות;
2. יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו או של 
    היוצר, או של נותן הרישיון – אסורה.
3. הענקת רישיון-משנה ביצירה– אסורה.
4. בכל שימוש ביצירה, על המשתמש לציין את שם היוצר וכן את שם המשרד בעל האתר בו מצויה היצירה.
5. למען הסר ספק, רישיון השימוש ביצירות כאמור אינו כולל יצירות אשר זכות היוצרים בהן שייכת לגורמים שאינם 
    המשרד. כל שימוש ביצירות כאלה, אשר לא מצוייה תחתן/לידן כותרת "זכויות היוצרים שייכות לרשות המסים 
    בישראל", מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים בהן.
6. יובהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית ביצירה, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים 
    חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.
7. רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהוא,
    לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
8. רישיון זה אין בו כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את היצירות המצויות ברשותו, כולן או חלקן.
9. הרישיון ניתן ביחס ליצירות המופיעות באתר כמות שהן, לרבות ברזולוציה בה הן מופיעות באתר. אין ברישיון זה
    כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את היצירות באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או 
    אחרת, או לספק את היצירות באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר

ד. פקיעת הרישיון

רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מיידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש.

 

ה. מצגים, אחריות והסרת אחריות

• הרישיון כאמור בסעיף ג', מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש ביצירות לפי הרישיון נעשה על 
   אחריות המשתמש בלבד.
• המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה  
   יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.
• המשרד שומר לעצמו את הזכות להוריד חומר מהאתר בכל עת.
• המשרד לא יישא באחריות להתאמת הרישיון ו/ או היצירות לצורכי המשתמש.
• המשרד לא יישא באחריות לשינויים שנעשו ביצירותעל ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
• המשרד לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או משימוש באתר.
• המשרד לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, 
   לרבות הורדת תצלומים לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו 
   כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגוןJava JavaScript, Active-X).

ו. שונות

1. תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור:
    א. צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי   
       מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה בתיאום מראש עם 
       היועץ המשפטי של המשרד.
    ב. רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות 
       אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם 
       המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון 
       לבין המשתמש.

2. פרסומים רשמיים של מדינת ישראל – במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר 
    לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור 
    ייחשב כנכון.