הדף מיועד למשתמשים ללא דוא"ל, המבצעים פעולות דרך עמדת האינטרנט במשרדי המס (קיוסק)

הדף ירכז את כל השירותים המיועדים לביצוע ע"י עמדות אלו.