מונחון רשות המסים

 

ניווט

רשות המסים

מונחון

    למאגר מונחים בנושא מכס לחץ כאן

למשתמשים בקורא מסך - לידיעתכם לצידו של כל מונח מופיע אייקון להרחבה/כיווץ. 

 
סגור הכל
|
פתח הכל
 • בלו דלק - המס על הדלק הוא מס קצוב (ראה הסבר להלן) החל על כל סוגי הדלק: בנזין, סולר, נפט, גז, פחם ומזוט. המס מתעדכן אחת לארבעה חודשים, לפי שיעור עליית  מדד המחירים לצרכן.​

 •  
 • מס הכנסה נגבה באמצעות ניכוי מס במקור (לשכירים ,עצמאים וחברות) ותשלום מקדמות (לעצמאים ולחברות). כמו כן, לאחר הגשת הדוח על ההכנסות למס- הכנסה, באם יתברר כי המס אשר שולם במהלך השנה נמוך מהמס ע"פ השומה העצמית של הנישום אזי רשות המסים תשלח הודעה לנישום על סכום המס אותו עליו לשלם, ומחובתו של הנישום לשלם סכום זה באמצעות שובר לתשלום.

  ניכוי מס במקור 
  קיימים שני סוגים של ניכוי מס במקור :

  • תשלום מס שמעסיקים מעבירים  למס הכנסה עבור עובדיהם השכירים מדי חודש. תשלום זה מהווה מס על הכנסות העובדים משכר עבודה.  צורת תשלום זו נקראת ניכוי מס במקור.
  • תשלום מס שחבר בני- אדם או עצמאי מנכים מסך התשלום המשולם לספק שלהם ומעבירים  למס-הכנסה לזכות הספק. במקרה זה ניכוי המס במקור מהווה חלק מתשלומי מקדמות המס השוטפות של הספק.

  תשלום מקדמות 
  שיטת גביית המס מעצמאים  וחבר בני אדם שונה משיטת הגבייה משכירים מכיוון שהנישום העצמאי אינו יכול לדעת מה תהיה הכנסתו החייבת השנתית אלא בתום שנת המס. לכן  עצמאים וחברות  משלמים מקדמות על חשבון המס השנתי.

  המקדמות הן תשלום חודשי או דו-חודשי שמשלמים עצמאים וחברות על חשבון המס המגיע לאותה שנת מס.

  סכום המקדמות נקבע ע"פ אחת משתי החלופות הבאות: החלופה הראשונה מבוססת  על סכום המס שבו חויב הנישום בשומה  שנערכה לו, כך שכל תשלום מקדמה יהיה בגובה 10% מסכום מס זה וסה"כ ישולמו במהלך שנת המס 10 מקדמות. בהתאם לחלופה השנייה ,המקדמות תהינה בגובה המכפלה בין  מחזור העסקאות של הנישום בתקופה שבה משתלמות המקדמות לבין היחס שבין מחזור העסקאות של הנישום בשנה האחרונה שבה נערכה לנישום שומה בין  המס שחויב בו לאותה שנה.

  ניתן להגדיל או להקטין מקדמות במהלך השנה.

 •  
 • אחת ממטרותיה של מערכת המיסוי היא הגנה על הייצור המקומי מפני תחרות מחו"ל באמצעות מכס או היטל על הייבוא. כעיקרון, כל הגנה על היצור המקומי משמעותה העברה של משאבים מהצרכנים ליצרנים המקומיים. ואף על פי כן, קיימים מקרים שבהם מעוניינת המדינה להגן על התעשייה המקומית מסיבות שונות ובכלל זה שיקולים כלכליים, חברתיים,ביטחוניים, דמוגראפיים וגיאוגרפיים. לדוגמה: שימור חקלאות בהיקף מסוים. יש לוודא כי ההגנה על הייצור המקומי היא הגנה מדתית המאזנת בין היקף יצור מקומי מסוים לבין תחרות מחו"ל המעודדת התייעלות והפחתת מחירים.​

 •  
 • החזר מס - נישום זכאי לקבל החזר מס אם יתברר כי כל תשלומי המס ששילם במהלך שנת המס ,לרבות ניכוי המס במקור והמקדמות  גבוהים מן המס  ע"פ השומה העצמית. לסכום ההחזר יצורפו הפרשי הצמדה וריבית מסוף שנת המס שעבורו הוגש הדו"ח ועד ליום תשלום ההחזר. לעומת זאת, אם יתברר כי סכום המס אשר ניכו מהכנסותיו נמוך מסכום המס ע"פ השומה העצמית, אזי  הנישום מחויב לשלם את הפרש המס החסר. להפרש מס זה  יצורפו  הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס  שעבורו הוגש הדו"ח ועד ליום התשלום.
  חשוב להדגיש כי חישוב המס לתשלום  ע"פ השומה העצמית , אינו בהכרח מהווה את המס הסופי לתשלום . במידה ופקיד השומה יחליט לערוך ביקורת על השומה העצמית , אז המס לתשלום עשוי להשתנות. ליתר פרוט ראה סעיף הליכי שומה. 

 •  
 • פעולה שמטרתה להביא שקלים עתידיים למונחי ערך נוכחי. פעולת ההיוון נותנת למעשה מענה (באמצעות נוסחאות חישוב או טבלאות חישוב) לשאלה כמה שווה היום סכום המובטח או צפוי עתיד.

 •  
 • הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים

  חישוב מס הכנסה ליחידחישוב נפרד או חישוב מאוחד
 •  
 • יראו את הדו"ח שמסר הנישום  כקביעת הכנסה בידי הנישום (להלן "שומה עצמית"). 

  פקיד השומה ראשי בתוך פרק זמן קצוב ,הקבוע בפקודת מס-הכנסה ,לבדוק את השומה העצמית ולעשות אחת מאלה: 

  • לאשר את השומה העצמית;
  • לקבוע , בהתאם להסכם שנערך עם הנישום, את סכום הכנסתו החייבת של הנישום. זהו מקרה של הוצאת שומה סופית בשלב א' בהסכם  שלא ניתן לערער עליה.
  • לקבוע לפי מיטב שפיטתו , ללא הסכמת הנישום, את סכום הכנסתו החייבת של הנישום. זהו מקרה של הוצאת שומה בשלב א' ללא הסכם. הנישום רשאי לחלוק על שומה מעין זו,ע"י משלוח הודעת השגה לפקיד השומה. מטרת ההשגה היא לנסות לגרום לפקיד השומה לחזור, לעיין ולשנות את השומה. נישום שלא עשה כן תוך שלושים יום מיום המצאת הודעת השומה לפי מיטב השפיטה שלא בהסכם, תהפוך השומה הנ"ל לשומה סופית שלא ניתן לערער עליה.  במקרה בו הנישום הגיש הודעת השגה הוא נכנס לשלב ב'- שלב ההשגה. בשלב ההשגה יכול ויקרה אחת משלוש החלופות הבאות:
   • הנישום ופקיד השומה יגיעו לידי הסכם על הסכום המס לתשלום. במקרה זה תוצא שומה סופית בשלב ב' בהסכם שלא ניתן לערער עליה.
   • אם לא יושג הסכם בין הצדדים, יקבע פקיד השומה את סכום המס בצו לבית- המשפט. במקרה זה הנישום יכול לערער לבית-המשפט על השומה בצו שפקיד השומה הוציא .במקרה זה, ההכרעה הסופית לגבי סכום המס נופלת לכתפי שופט בית-המשפט המחוזי .  על פסק דינו של בית המשפט המחוזי,הן פקיד השומה והן הנישום יכולים לערער לבית המשפט העליון. 
   • אם בתוך פרק זמן הקבוע בפקודת מס-הכנסה לא הושג הסכם עם הנישום או לחילופין לא הוצא צו לבית המשפט, יראו את ההשגה כאילו התקבלה, משמע פקיד השומה קיבל את השומה העצמית של הנישום.
 •  
 • חברה שבעלי מניותיה הם בני משפחה . הכנסתה החייבת של חברה משפחתית ממוסה בתיק של אחד מבעלי מניותיה , בהתאם לשיעורי המס שלו.​

 •  
 • חברת מעטים (חברה שחמישה בני-אדם או פחות שולטים שליטה ישירה או עקיפה בענייניה של החברה, או יכולים לשלוט, או זכאים לרכוש שליטה ואיננה בת-חברה ולא חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך), שכל רכושה ועסקיה  הם החזקת  בניינים בלבד. הכנסתה החייבת של חברת בית תחולק בין בעלי מניותיה, והמס יחושב בהתאם לשיעורי המס החלים עליהם.​

 •  
 • המס ליחיד מחושב על ההכנסה החייבת במס. המס על ההכנסה החייבת ליחיד הינו מס שולי פרוגרסיבי בהתאם למוסבר לעיל, פרט אם נאמר בהוראה מפורשת בפקודה ששיעור המס מחושב בצורה אחרת לגבי סוגים ספציפיים של הכנסות. מסכום המס רשאי הנישום להפחית זיכויים בהתאם להוראות הפקודה (ראה להלן פרוט לגבי הזיכויים). ​

 •  
 • הכנסת התא המשפחתי מהווה את הבסיס לחישוב המס. שני בני הזוג רשאים להחליט, בהתקיים תנאים מסויימים, על שם מי יתנהל התיק במס הכנסה. במידה ובני הזוג לא הודיעו על החלטתם, יתנהל התיק על שם בן הזוג בעל ההכנסה הגבוהה יותר, הנקרא "בן הזוג הרשום". המס יחושב בהתאם להחלטת בני הזוג באחת משתי חלופות: 

  • חישוב מאוחד שבו יראו את הכנסת בני- הזוג  כהכנסת בן- הזוג הרשום והיא תחוייב על שמו.(יש לציין כי יראו  את הכנסות בן-הזוג הרשום ככוללות גם הכנסות של ילדו שטרם מלאו לו בשנת המס 18 שנים).
  • חישוב נפרד שבו נעשה חישוב נפרד של המס לכל אחד מבני הזוג . החישוב הנפרד נעשה רק לגבי הכנסת בני הזוג מיגיעה אישית בעסק או משלח יד ומעבודה. יש לציין, כי התנאי להחלת חישוב נפרד יהא העדר תלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג.
   כל תא משפחתי רשאי לבחור בתנאים מסוימים מה כדאי לו יותר: חישוב מס מאוחד או נפרד. בכל מקרה יבחר פקיד השומה לזוג שביקש וזכאי לחישוב נפרד את צורת החישוב הכדאית יותר, שבה חבות המס נמוכה יותר.
 •  
 • אחת ממטרותיה של מערכת המיסוי הוא הקצאה מחודשת של המקורות הנגבים מהציבור. כך למשל הטלת מס פרוגרסיבי (ראה הגדרה בהמשך) תורמת לחלוקה שוויונית יותר של ההכנסה בידי הציבור. מדד ג'יני מודד את אי-השיוויון במשק.  אי-השוויון במשק במונחים של הכנסה ברוטו, לפני גביית  מס, גבוה לאין שיעור  מאי-השוויון במשק במונחים של הכנסה נטו, לאחר גביית מס , מה כל שכן לאחר גביית מס פרוגרסיבי. 
  גם במסים עקיפים קיימת התייחסות לחלוקת ההכנסות: הפחתת מסי קנייה על מוצרי חשמל בראשית שנת 2004 סייעה באופן יחסי לשכבות החלשות בהשוואה לסיוע שניתן לשכבות המבוססות.

 •  
 • טופס הדין וחשבון השנתי על הכנסותיו של יחיד. הטופס מתאים לכל אוכלוסיית הנישומים. מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסותיו יכלול בדו"ח גם דיווח על הכנסות פטורות ממס. שכירים רשאים להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיהם ולבקש החזר מס על גבי טופס ‎0135.

 •  
 • לוח עזר המתפרסם על ידי נציבות מס הכנסה לשימושם של מעבידים לחישוב ניכוי המס ממשכורת העובדים המועסקים על ידם. הלוח מפרט את המס על כל ‎50 שקלים בהתאם למספר נקודות הזיכוי להן זכאי הנישום. מדרגות המס ושוויין של נקודות הזיכוי מוצגים בלוח הניכויים בערכים מותאמים על פי שיעור עליית המדד.​

 •  
 • כלי למדידת אי-השיוויון במשק במונחים של הכנסה ברוטו (לפני גבייה של מס הכנסה) לעומת מונחים של הכנסה נטו (לאחר גבייה של מס הכנסה).​

 •  
 • מדרגות המס

  כאמור על הכנסתו החייבת של היחיד  מוטל מס שולי שגדל והולך עם העליה בהכנסה. הסכומים במדרגות המס מתואמים למדד המחירים לצרכן מידי שנה בחוק. מסכום המס המתקבל מופחתים הזיכויים והפטורים המגיעים ליחיד.  

   

  להלן טבלת מדרגות המס לגבי הכנסה חייבת מיגיעה אישית  ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו לו 60 שנים:

   

   

  מדרגות  ההכנסה החייבת במס בשנת 2010 בש"ח​  שיעור המס
  עד 57,240​
  10%
   
   
  101,640- 57,241 
  14%
  152,640- 101,641​
  23%
  219,000- 152,641​ 30%​
   
  472,080- 219,001 ​
  33%
  כל שקל נוסף מעל 472,080  45%

   

  הערה: הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית עד 152,640 ש"ח תחויב ב- 30% מס וכל שקל חדש מ- 152,641 ש"ח עד 219,000 ש"ח יחויב ב- 33% מס.

 •  
 • מלאכת הטלת המסים אמורה שלא להתערב בפעילות הכלכלית ובסביבה העסקית, אך יחד עם זאת קיימים חוקי מס וסוגי מס שנועדו לתת תמריצים שליליים או חיוביים לפעילות משקית כזו ואחרת במטרה לעודד יעד לאומי או להשפיע  על התנהגות הציבור. הלכה למעשה, להטלת מסים מסוגים שונים קיימות מספר מטרות מרכזיות:

   

  צורך פיסקליחלוקת הכנסותתמריץ שלילי או חיוביהגנה על ייצור מקומי
 •  
 • אלה חייבים להגיש דו"ח:

  • יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים.
  • יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס טרם מלאו לו 18 שנה, אם היתה לו באותה שנה הכנסה חייבת בסכום שאינו פחות מ- 69,580 ש"ח (בשנת המס 2009).
  • יחיד תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס.
  • חבר בני אדם שהיתה לו הכנסה בשנת המס.
  • אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין שאינה פטורה ממס לפי החוק, בהתקיים תנאים נוספים.
  • נאמן ו/או יוצר ו/או נהנה בנאמנות בהתאם לתנאים בסעיף 131(א)(5ב) לפקודת מס-הכנסה.
  • בעל שליטה (תושב ישראל המחזיק במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם קרובו, ב- 10% לפחות באחד מאמצעי השליטה בחבר בני אדם) בחברת משלח יד זרה, או בחברה נשלטת זרה.
  • אדם שעשה פעולה שנקבעה כתכנון מס החייב בדיווח.
  • כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו אף אם לפי האמור להלן אינו חייב בכך.

  בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח- 1998 מפורטת  רשימת  היחידים  הפטורים מהגשת דו"ח על אף האמור לעיל.

  עיקר הפטור ניתן ליחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה מהמקורות המנויים להלן, מחלקן או כולן:

  • הכנסת משכורת שסכומה אינו עולה על סכום התקרה הנקוב בתקנה (בשנת המס  2009 התקרה עומדת ע"ס 599,000 ש"ח).
  • הכנסה מדמי שכירות שסכומה אינו עולה על סכום התקרה הנקוב בתקנה (בשנת 2009 התקרה עומדת ע"ס 311,000 ש"ח) ששולם עליה מס בשיעור 10%.
  • הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל, וכן הכנסה ממכירת נייר-ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, בתנאי ששולמה בשלהן מקדמת מס ובתנאי שהכנסות אלה לא עלו על הסכום הנקוב בתקרה שבתקנה (בשנת 2009 התקרה עומדת ע"ס 311,000 ש"ח).
  • הכנסה מקצבה שמקורה מחוץ לישראל שמקבל עולה חדש או תושב חוזר ותיק בשל עבודתו במדינת חוץ שאין לשלם בשלה מס נוסף בישראל ובתנאי שסכום ההכנסה לא עלה על התקרה שבתקנה (בשנת 2009 התקרה עומדת ע"ס 311,000 ש"ח).
  • הכנסה מריבית, בתנאי שהיא פטורה ממס או בתנאי שהיא חייבת במס ונוכה ממנה מלוא המס וסכומה אינו עולה על סכום התקרה הנקוב בתקנה (בשנת 2009 התקרה עומדת ע"ס 594,000 ש"ח).
  • הכנסה מנייר ערך הנסחר בבורסה בארץ ובחו"ל או ממכירת מק"מ בתנאי שהיא פטורה ממס או בתנאי שהיא חייבת במס ונוכה ממנה מלוא המס וסכומה אינו עולה על סכום התקרה הנקוב בתקנה (בשנת 2009 התקרה עומדת ע"ס 1,713,000ש"ח).

  לפטור מהגשת דו"ח מספר סייגים שאחד מהם היותו של היחיד בעל שליטה כאמור לעיל.

  בנוסף, ניתן פטור מהגשת דו"ח לתושב חוץ במידה ונוכה מהכנסותיו מלוא המס והכנסותיו הם מהמקורות המנויים בתקנת משנה 5.​

 •  
 • מסים על מקרקעין מוטלים על עסקאות בקרקעות:

  • מס רכישה - מוטל על הרוכש.
  • מס שבח מקרקעין- מוטל על המוכר.

  להבדיל ממס שבח המוטל על הרווח במכירת קרקע, מס רכישה  אינו מס ישיר המוטל על הרווח אלא מס המחושב כשיעור משווי הנכס  הנרכש, לפי שיעורי מס שהולכים ועולים לפי מדרגות שווי הנכס, ותוך התחשבות  במהות הנכס (דירת מגורים, נדל"ן מניב, קרקע וכד') וקיום דירות נוספות.

  מס שבח מקרקעין מס מכירהמס רכישה מס רכושמס מעסיקים
 •  
 • המכס הוא מס המוטל על הייבוא בלבד, מטרתו העיקרית להגן על הייצור המקומי מפני יבוא מתחרה. בנוסף, בעת הצורך, הוא משמש ככלי לשיפור מאזן התשלומים ועל תעשיות צעירות (תעשיות ינוקא) וזאת על ידי וויסות היבוא. המכס משמש לעיתים גם כאמצעי פיסקלי אך פחות מבעבר, וזאת לאור מדיניות חשיפת הייצור המקומי ליבוא מתחרה וכן חתימה על הסכמי סחר בינלאומיים עם גושים וארצות בודדות.,מרבית הייבוא לישראל פטור לחלוטין ממכס, בתוקף הסכמי סחר חופשי שעליהן חתמה ישראל עם השוק האירופי המשותף, ארה"ב, אפט"א וכו'.  המכס מוטל רק על קבוצות מוצרים מסוימים  המיובאים  מארצות שלישיות , איתן אין למדינת ישראל הסכמי אזור סחר חופשי.      

  המכס יכול להיות מחושב בשלוש דרכים:

  • מס על הערך - מוטל כאחוז מסוים מן הערך;
  • מס קצוב - מוטל כסכום קבוע בש"ח לפי יחידת המידה המאפיינת את הטובין- לדוגמא המס על הדלק ;
  • מס מעורב - תמהיל של מס על הערך ומס קצוב גם יחד- לדוגמא המס על הסיגריות.

  הסכמי סחר חופשי 
  בראשית שנות המדינה הוטל על כל מוצרי הייבוא מכס בשיעורים גבוהים. עם החתימה על הסכם הסחר החופשי עם השוק האירופי המשותף בשנת 1975 החל תהליך של הפחתת שעורי המכס על הייבוא מאירופה. בשנת 1985 נחתם הסחר החופשי עם ארה"ב, שבעקבותיו החל תהליך הפחתת המכסים גם על היבוא ממנה. בנוסף להסכמים אלה נחתמו הסכמים עם מדינות רבות נוספות. הסכמי הסחר החופשי הביאו למצב שבו מרבית הייבוא לישראל כיום פטור ממכס.

 •  
 • רכב פרטי עד 3.5 טון חייבים במס קניה בשיעור של  83% בניכוי ההטבה בגין המדד הירוק; אופנועים וכלי רכב שמשקלם מעל 3.5 טון חייבים במס קנייה של 72%, בעוד שקטנועים חייבים במס קניה בשיעור של 40%, ומשאיות ואוטובוסים פטורים ממס קניה.

  החל מאוגוסט 2009 מס הקניה על כלי רכב עד 3.5 טון מושפע מרמת זיהום האוויר של כלי הרכב, באופן שבו ככל שהרכב פחות מזהם כך הוא מקבל ציון ירוק נמוך יותר שמשמעותו הטבה קצובה גדולה יותר במס הקניה, שהולכת ופוחתת ככל שהרכב מזהם יותר. בהתחשב בהטבת המיסוי ירוק ובפטור ממס קניה על אביזרים בטיחותיים, נטל מס הקניה האפקטיבי הממוצע על רכב פרטי הוא כ- 68%.

  בנוסף ליבוא המסחרי, יחיד רשאי לייבא רכב ביבוא אישי, ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים: הרכב הוא מתוצר ודגם, שאושרו ליבוא ע"י משרד התחבורה, הרכב הוא חדש או משומש, וטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו, ניתן לייבא עד 2 כלי רכב בפרק זמן של 12 חודשים והיבואן הוא בעל רישיון נהיגה תקף במדינת ישראל.
  חישוב המסים ביבוא רכב מסחרי זהה לחישוב המיסים ביבוא האישי, בניכוי פחת על רכב משומש.

 •  
 • ​תשלום חובה המוטל על יחידים ותאגידים בעלי הכנסות מאת רשות ציבורית. המס מהווה חלק מהותי מתקציב הרשות, תקציב שנועד לממן את יעדיה של הרשות. גביית מסים מאפשרת לממשלה לספק שירותים חיוניים לאזרחים, ולממש יעדים לאומיים כגון צמיחה והעלאת רמת החיים של האזרחים, קליטת עלייה, צמצום פערים חברתיים ועוד.   

  בחברה דמוקרטית מודרנית משמשת גביית המס גם אמצעי לחלוקת ההכנסות במדינה לסוגים שונים של מגזרים, בהתאם לעדיפות לאומית שקבעה הממשלה.
 •  
 • מס אמת זהו מס המחושב בהתאם לכללים שנקבעו בחוקי המס השונים. מס אמת  הינו פרי של דיווח אמת מלא שלם ומדויק שנעשה בתום לב ולא במטרה להימנע מתשלום מס או להפחית את סכום המס . מס אמת יחול במצב בו הנישום ידווח דווח אמת , מלא, שלם ומדויק של הנתונים הבאים:

  • כל ההכנסות;
  • כל ההוצאות שיצאו  בייצור הכנסתו של הנישום ולשם כך בלבד  המותרות בניכוי בהתאם לחוקי המס;
  • חישוב  ההכנסה החייבת במס בהתאם לחוקי המס;
  • חישוב המס בהתאם לשיעורי המס החלים לסוגי ההכנסה השונים  ולשנת הפקת ההכנסה;
  • שנת הפקת ההכנסה בהתאם לחוקי המס;
  • פטורים וזיכויים בהתאם לחוקי המס;
  • הוצאות עודפות כהגדרתן בפקודת מס הכנסה;
  • עסקאות החייבות בדיווח.

  תשלום מס אמת עושה צדק עם כלל האוכלוסייה –  כל אחד משלם את המס שהוטל עליו בהתאם להכנסותיו. אי-תשלום מסים כמוהו כהעברת הנטל משכמו של מעלים המס לשכמם של אלה המשלמים מס אמת. להעלמת מסים יש משמעות חברתית ומדינית. ככל שהסכומים שייגבו מן הציבור בדרך של מסים יהיו קרובים למס אמת, תוכל המדינה להשתחרר מן הצורך לקבל מענקים והלוואות מגורמי חוץ, שמטבע הדברים רוצים להשפיע על דרכה של המדינה ועל החלטותיה תמורת הכספים שהם מעניקים וכן המדינה תוכל להקצות משאבים למימוש יעדיה הלאומיים ולא תצטרך להקפיא תוכניות מחוסר משאבים.

 •  
 • על פי חוק מס בולים משנת 1961 - מסמך שנחתם בישראל, או שנחתם מחוץ לישראל והוא מתייחס לנכס או דבר אחר בישראל או מעשה שנעשה או שעומד להיעשות בישראל יהא חייב במס בולים.
  על פי צו מס הבולים על מסמכים (ביטול תוספת א' לחוק) (תיקון), התשס"ו - 2005 - שפורסם בק"ת 6449, כ"ח בכסלו התשס"ו , 29.12.05, בוטלה החבות בביול מסמכים שנחתמו החל מ - 1.1.2006.
  לגבי מסמכים שנחתמו קודם לתאריך 1.1.2006, חל מס הבולים - שהוא מס המוטל על מסמכים בהתאם לחוק מס הבולים על מסמכים התשכ"א - 1961 ותקנותיו. (להלן החוק).
 •  
 • מס הכנסה משתלם, בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה (להלן "הפקודה") , לכל שנת מס , בשיעורים המפורטים בפקודה, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל, ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל  מהמקורות המנויים בפקודה וביניהם:   עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים.​

 •  
 • (עפ"י החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים)

   

  מס הכנסה שלילי הוא מענק הניתן באמצעות רשות המסים לעובד שכיר או עצמאי בעל הכנסה נמוכה. גובה המענק מושפע מרמת ההכנסה של העובד ובן זוגו מעבודה, מעסק ומשלח יד ,הכנסות נוספות שיש להם, ומספר הילדים במשפחה.
   

  מטרות חוק מס הכנסה שלילי הן:

  1. הגדלת שיעור ההשתתפות של עובדים בשוק העבודה, תוך התמקדות במשפחות עם ילדים ואנשים בגילאים 55 ומעלה, שלהם ראוי להעניק תמריצים נוספים להשתלבות בשוק העבודה.
  2. הגדלת ההכנסה הפנויה של עובדים ברמות השכר הנמוכות.
  3. צמצום הפערים בהכנסות משקי הבית.

  מענק מס הכנסה שלילי ניתן ל:

  1. עובד שכיר שהייתה לו, בשנת המס הרלוונטית, הכנסת עבודה בהתאם לסכומים הנקובים בחוק, ויש לו ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים, או שמלאו לו 55 שנים גם אם אין לו ילדים.
  2. עצמאי שהייתה לו, בשנת המס הרלוונטית, הכנסה מעסק ומשלח יד בהתאם לסכומים הנקובים בחוק, ושמלאו לו 23 שנים ויש לו ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים, או שמלאו לו 55 שנים גם אם אין לו ילדים.

  המענק יינתן במידה והעובד או העצמאי עומד בכל תנאי החוק. כמו כן המענק יוקטן במידה ולעובד הכנסה נוספת ו/ או לבן זוגו הכנסה. 

  עד לשנת 2010 יינתן המענק רק באזורי שילוב בהתאם לתוכנית אורות לתעסוקה. תחולה ארצית של החוק תהא בעד הכנסה שהופקה בשנת 2011 ואילך. על אף זאת, גם יחיד שאינו מתגורר באזורי שילוב יזכה למענק בגין עבודה בשנים 2009 ו-2010 אם היה לו באותן שנים ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו שנתיים.
   
  הגשת תביעה למענק מס הכנסה שלילי אינה כרוכה בתשלום וניתן להגישה בסניף הדואר באופן אישי בלבד, תוך הצגת תעודת זהות והעתק המחאה או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שם מבקש המענק, אליו הוא מעוניין שהמענק יועבר. לאחר הגשת התביעה בסניף הדואר, בודקת רשות המסים אם מבקש המענק עומד בתנאי הזכאות, ובהתאם משולם המענק בתשלומים רבעוניים בגין עבודה בשנה קודמת.
 •  
 • מס חברות הינו בשיעור 25% בשנת  2010. עד שנת 2016 יפחת המס בהדרגה לשיעור של 18% . מס חברות  מוטל על הכנסתו החייבת של חבר בני-אדם כגון חברה.

  הטלת מס על רווחי החברות מבוססת על העיקרון שהחברה היא ישות משפטית-עצמאית שאינה זהה בהכרח עם כלל בעלי מניותיה. לפי עיקרון זה נוצרו שני שלבים במיסוי הכנסות חברות : בשלב ראשון מטילים מס על הרווח שמפיקה החברה, ובשלב שני - מס על יתרת הרווח כאשר הוא מחולק כדיבידנד לבעלי המניות.

  המס מוטל על הכנסותיה של החברה ללא קשר למס המוטל על בעליה של החברה כיחידים. יוצאים מכלל זה:

  • חברה משפחתית
  • חברת בית 
  • אגודה שיתופית בעלת אופי חקלאי כגון קיבוץ, מושב וכיו"ב.
  חברה משפחתיתחברת בת
 •  
 • שיטת מיסוי המבוססת על המקום שבו נצמחה, שהופקה או שנתקבלה ההכנסה, כלומר כל הכנסה שנצמחה, שהופקה או שנתקבלה  במדינה מסוימת כפופה לחבות המס באותה מדינה. עד לתום שנת 2002 היתה נהוגה במדינת ישראל שיטת המיסוי הטריטוריאלית. ​

 •  
 • מס המוטל בשיעור קבוע ללא  קשר לגובה ההכנסה, לדוגמה מס חברות, מס ערך מוסף. בכך נשמר עיקרון אחידות ופשטות מערכת המס. מס יחסי מוטל כאחוז מההכנסה החייבת/ ממחיר המוצר. סכום המס עולה במקביל ובקו ישר לגידול בהכנסה החייבת/ מחיר המוצר.​

 •  
 • מס ישיר מוטל על הכנסתו ורכושו של משלם המס הן מפעילות כלכלית שוטפת והן מעסקאות הון חד-פעמיות. סוגי המסים הישירים:
  • מס הכנסה - מוטל באופן פרוגרסיבי על הכנסה חייבת של היחיד. 
  • מס חברות - מוטל בשיעור קבוע על הכנסתה החייבת של חברה .
  • מס רווח הון ומס שבח מקרקעין – מוטל על רווחים הנובעים ממכירת נכסים למעט מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידו לשימושו האישי ולמעט מלאי עסקי.
  • מס רכישה - מוטל על רכישת מקרקעין ורכישת מניות באיגודי מקרקעין.
  • מס רכוש –  הוטל על קרקע המיועדת לבנייה. המס הוטל  עד סוף שנת  1999 .
  • מס שכר ורווח המוטל על מוסדות כספיים ומלכ"רים (מס זה מהווה תחליף למס ערך מוסף - מע"מ).
  • מס המוטל על זכיות בהימורים.
  • מסי הביטוח הלאומי.
 •  
 • מס מכירה הוטל ביום 1.1.2000.  המס חל על מכירת מקרקעין אשר יום רכישתם קדם ליום 7 בנובמבר 2001 . המס היה מוטל בשיעור של  2.5% משווי המכירה (או בשיעור  0% לגבי מכירת דירת מגורים שהיא מלאי עסקי) מכירת "דירת מגורים מזכה" פטורה ממס מכירה. מס המכירה בוטל בשנת 2008. ​

 •  
 • מס מעסיקים הוטל בשנת 1975. בתחילת דרכו המס הוטל על כל מי ששילם הכנסת עבודה או שהיה אחראי לתשלומה. החל משנת 1992 ,מס מעסיקים הוטל רק על מעסיקים שהם: מוסד ציבורי, מלכ"ר או חבר בני אדם שהכנסתו פטורה ממס. המס היה בשיעור 4% מסך כל הכנסת עבודה ששילם המעסיק לכל שנת מס.

  מס מעסיקים בוטל החל מינואר 2008

 •  
 • מסים עקיפים מוטלים על הוצאותיו של האזרח ( סחורות ושירותים) ולא על הכנסתו.  את המס העקיף משלם הצרכן הסופי,  המסים משתקפים בדרך כלל במחיר הסחורה/השירות שהצרכן רוכש.
  מסים עקיפים כוללים:

  • מס ערך מוסף (מע"מ).
  • מס קנייה.
  • מכס.
  • היטלים שונים על ייבוא.
  • בלו על דלק.
  • מסים מוניציפאליים.
 •  
 • מס שכר ומס רווח מוטל על מכ"מים בחוק מע"מ. גביית מסים אלה  מוטלת, מכוח החוק, על אגף מס הכנסה. הטלת מע"מ על השירותים שמספקים  המכ"מים מסובכת מבחינה טכנית, ולפיכך בחר המחוקק בחלופה שוות ערך מבחינה כלכלית. מס שכר ומס רווח מחושבים , מבחינה טכנית, כפונקציה של רווחי המכ"מים  והשכר שהם משלמים. מכיוון שמחזור העסקאות בניכוי תשומות קנויות ובניכוי הוצאות שכר שווה לרווח תפעולי, הרי שרווח תפעולי בתוספת הוצאות שכר שווה מבחינה חשבונאית למחזור בניכוי תשומות, דהינו, הבסיס להטלת מע"מ.  לפיכך, מטעמי פשטות מינהלתית, מוטל מס שכר ורווח שהוא למעשה תחליף מע"מ, בשיעור השווה לשיעור מע"מ הסטטוטורי .במקרה של מוסדות ללא כוונת רווח מוטל מס שכר בלבד ששיעורו כמחצית משיעור המס הרגיל בשנת 2010 – 7.5%); שיעור המס המופחת מוטל לאור התחשבות באופי פעילותם של מלכ"רים.​

 •  
 • מס ששיעורו עולה עם העלייה ברמת ההכנסה, לדוגמה, מס הכנסה על יחידים הנהוג בישראל או אגרת רישוי שנתית (גובהה נקבע לפי מחיר הרכב).​

 •  
 • שיטת מס שבה ממוסים תושבי המדינה על כל הכנסותיהם ללא קשר למקום הפקת ההכנסה. מיום 1.1.2003 אומצה בישראל שיטת המס הפרסונלית, לפיה כל אדם תושב מדינת ישראל חייב במס הן על הכנסותיו בארץ והן מחוצה לה. המיסוי יחול על הכנסה ממקורות כגון: עסק, שכר עבודה, ריבית, שכר דירה, מכירת נכסים ומקורות נוספים.

  יש לציין כי בנוסף לאימוץ השיטה הפרסונאלית, תושב חוץ יחויב במס בישראל על הכנסותיו שהופקו בישראל. ​

 •  
 • מיסי קנייה מוטלים בעיקר על מוצרי צריכה, בפרט מוצרים בני קיימא כגון: כלי רכב, טלפונים סלולאריים ואלקטרוניקה בדורית. מוצרים לצריכה שוטפת אינם חייבים במס קנייה , למעט סיגריות ומשקאות אלכוהוליים- הגורמים להשפעות חיצוניות שליליות . וליתר פרוט, מדובר  במוצרים שצריכתם גורמת לנזקים למשק מעבר לעלות היצור / המכירה שלהם. משמעות הדבר היא , שמס קניה, בנוסף על תכליתו להיות מקור תקציבי לאוצר, נועד לגלם את ההשפעות השליליות הנגרמות לציבור מצריכת המוצר.  

  מס קנייה מוטל בשיעורים זהים הן ביבוא והן בייצור המקומי. עיקר גביית מס קניה  הוא מייבוא של כלי רכב וסיגריות. הגם שהמס מוטל בשיעורים זהים על ייצור המקומי ועל ייבוא, הרי שבסיס המס ביבוא הינו ערך היבוא בעוד שבסיס המס ביצור המקומי הוא המחיר הסיטונאי. במהלך העשור האחרון, שונתה מפת מיסי הקניה תוך ביטול של מיסי הקניה על חלק גדול מהמוצרים וצמצום משמעותי במיסי הקניה על החלק הנותר. כך למשל, תוך ניטרול מוצרים הגורמים נזק לסביבה כדוגמת רכב, דלק, סיגריות, אלכוהול, מצברים, נותרו מספר מצומצם של מוצרים עליהם קיים מס קניה – מכשירי טלפון סלולריים ואלקטרוניקה בידורית.

  ההכנסות ממס קנייה מייבוא ומהייצור המקומי הסתכמו בשנת 2011 בכ-16.2 מיליארד ש"ח, שהיוו כ- 8% מסך גביית המסים. ​

  מס קניה על סיגריותמס קניה על כלי רכב
 •  
 • מס קניה על סיגריות בנוי משני רכיבים: מס קצוב בגובה 4.5 ש"ח לחפיסה , ומס בשיעור של  260.6% מהמחיר הסיטוני ללא מס הקניה וללא המע"מ. המס הקצוב המוטל על הסיגריות, בארץ ובעולם, נועד לשקף בין היתר את ההשפעות החיצוניות השליליות שמקורן בעישון סיגריות- נזקי עישון למעשן ולמעשנים הפסיביים.  נזקי העישון מהווים נטל אשר נופל בסופו של דבר על קופת המדינה ועל כלל הציבור. לכן מס קניה על סיגריות מציב בפני המעשנים מחיר יחסית גבוה לסיגריות, שנועד להציב בפניהם את העלות הריאלית של העישון למשק, עלות הגבוהה בהרבה מעלות היצור של סיגריות. מס קצוב מיטיב לשקף השפעות שליליות אלה בהיותן תלויות בהיקף העישון ולא במחיר הסיגריות. יש לציין כי למרות העלאת מיסי הקניה על סיגריות בשנים האחרונות, עדיין בישראל שעור המיסים על סיגריות (מס קניה ומע"מ)  נמוך משעור המיסים הממוצע על סיגריות באירופה. ​

 •  
 • מס ששיעורו הולך ויורד עם העלייה במחיר המוצר או ההכנסה. דוגמא לכך ניתן לקחת מתחום המיסים העקיפים: מכס קצוב בש"ח ליחידה. מדובר במס רגרסיבי שכן אם נערוך השוואה בין מוצר זול למוצר יקר, שיעור המס בפועל על המוצר היקר (כלומר, גובה המכס חלקי ערך המוצר), נמוך בהשוואה לשיעור המס על המוצר הזול
   קיימים מסים שתוצאת הטלתם היא רגרסיבית. כך למשל, במקרה של מס קניה. מדובר במס  בשיעור קבוע  ממחיר המוצר, דבר הגורם לגידול בגביית מסים  ככל שמחיר המוצר  עולה.  עם זאת, ככל שמדובר בעשירון  גבוה יותר באוכלוסיה ,כך קטנה ההוצאה היחסית שלו על צריכת מוצרים החייבים במס קנייה.


  יובהר כי תפקידו העיקרי של מס קניה היום הנו לגרום להפנמת העלויות החיצוניות שנובעות מצריכת המוצר עליו מוטל המס. במילים אחרות, מס הקניה מבטא את סכום הנזק שנגרם לחברה כולה, ולא רק למי שצורך את המוצר. מס הקניה מוטל כיום בעיקר על כלי רכב, דלק ומוצרי צריכה כמו סיגריות ואלכוהול. 


   בנוגע למע"מ מקובל לחשוב שמדובר במס רגרסיבי וזאת משתי סיבות: ראשית, משקלה היחסי של ההוצאה לתצרוכת מתוך ההכנסה הפנויה הולך ופוחת עם ההכנסה – ואיתו גם המרכיב עליו מוטל המע"מ. שנית, המשקל היחסי של מרכיבי הצריכה שאינם חייבים המע"מ (למשל, נסיעות בחו"ל או נופש באילת) הולך ועולה עם ההכנסה.

  בפועל, במקרה של מע"מ נכון יותר למדוד את מידת הפרוגרסיביות ביחס לסך ההוצאה לתצרוכת ולא ביחס להכנסה הפנויה – זאת משום שחיסכון, גם אם מוטל עליו מע"מ בתקופה בה הכסף נחסך, הרי שהנו מיועד לשמש לצריכה בעתיד, וכמובן שבאותו עת יוטל עליו מע"מ. לפיכך, ניתן לומר שמס ערך מוסף הנו מס כמעט נייטרלי – לא פרוגרסיבי ולא רגרסיבי. מרכיב הרגרסיביות נשאר ככל שמדובר בפריטים שפטורים ממע"מ – כגון נופש באילת ונסיעות לחו"ל (בהנחה שמדובר בנסיעות למדינות בהן אין מע"מ).​

 •  
 • קיימות כיום שתי מערכות דינים המסדירות את מיסוי רווחי ההון. האחת- חוק מס שבח מקרקעין, הדן במיסוי רווחי הון החל על מכירת זכויות במקרקעין או זכויות בתאגיד מקרקעין. האחר- פרק ה' לפקודת מס-הכנסה ,הדן במיסוי רווחי הון על נכסים אחרים. 

  מס רווחי הון בפקודת מס הכנסה מוטל על מכירת נכס בישראל ומחוץ לישראל.  מלאי עסקי וכן מיטלטלין של יחיד המוחזקים על ידיו לשימושו האישי או לשימוש בני משפחתו אינם כלולים בהגדרת נכס. רווח הון הוא ההפרש שבין התמורה שהתקבלה עבור מכירת הנכס לבין יתרת מחירו המקורי  (מחיר הרכישה של הנכס בניכוי פחת נצבר עד ליום המכירה).
   

  רווח ההון מחולק לשני רכיבים:

  • הרכיב האינפלציוני מכונה " סכום אינפלציוני" והוא מהווה את ההפרש בין יתרת המחיר המקורי המתואם של הנכס לבין יתרת המחיר המקורי. יתרת המחיר המקורי המתואם הוא יתרת המחיר המקורי בתוספת הצמדה  למדד המחירים לצרכן מיום רכישתו ועד יום מכירתו ע"י המוכר. הרכיב האינפלציוני מבטא את הרווח האינפלציוני ממכירת הנכס שבערכים ריאליים שווה לאפס.
  • הרכיב הריאלי -  המכונה  "רווח הון ריאלי" מהווה את ההפרש בין רווח ההון לבין הרכיב האינפלציוני, ומבטא את הרווח הריאלי ממכירת הנכס.

  שיעור המס על רווח ההון:
  שיעור המס על הסכום האינפלציוני :

  • במידה ומוכר הנכס רכש אותו לאחר ה-31 בדצמבר 1993, כל הסכום האינפלציוני פטור ממס.
  • במידה ומוכר הנכס רכש אותו לפני התאריך לעיל אזי יחול מס בשיעור 10% על חלק מהסכום האינפלציוני ("להלן סכום אינפלציוני חייב") המהווה את הסכום האינפלציוני שנצבר עד לתום שנת 1993.  

  שיעור המס על רווח ההון הריאלי
  לעניין חישוב המס המחוקק הגדיר מועד קובע שנקבע לתאריך 1.1.2003 .

  במידה והנכס הנמכר נרכש  לפני המועד הקובע אזי רווח  ההון הריאלי יחולק לשניים ולכל חלק יוטל מס בשיעור שונה. חלוקת ריווח ההון הריאלי מיום הרכישה ועד המועד הקובע, ומהמועד הקובע ועד יום המכירה נעשית באופן ליניארי, כדלקמן:

  • החלק הראשון יקרא "רווח הון ריאלי עד המועד הקובע " והוא יהא בגובה רווח ההון הריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה עד ליום שקדם למועד הקובע לבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה.
  •  
   שיעור המס שיחול על רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע יהא:
   • ליחיד - שיעור מס שולי בהתאם למדרגות המס  שלו (ראה מדרגות מס להלן) – בשיעור התחלתי של 30%.
   • לחבר בני אדם  - מס חברות ששיעורו בשנת המס 2010 25% , והוא יפחת בהדרגה ל-18% עד שנת 2016.
  • החלק השני יקרא: "יתרת רווח הון ריאל" והוא יהא בגובה  ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין הרווח ההון הריאלי עד המועד הקובע.
  • שיעור המס שיחול על יתרת רווח ההון הריאלי יהא:
   • ליחיד - שיעור מס שולי בהתאם למדרגות המס  של היחיד (ראה מדרגות מס להלן) ובשיעור שלא יעלה על 20% .

  סייגים:

  • אם מדובר ברווח הון שנוצר כתוצאה ממכירת נייר ערך שבו המוכר הוא יחיד בעל מניות מהותי (מחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם קרובו ב-10% לפחות מאמצעי השליטה בחבר בני האדם) במועד מכירתו של נייר הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה, אזי שיעור המס על יתרת רווח ההון הריאלי יהא שיעור מס שולי בהתאם למדרגות המס של היחיד ובשיעור שלא יעלה על 25%.
  • רווח הון במכירת אג"ח, נייר ערך מסחרי, מילווה או הלוואה, שאינם צמודים למדד, יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 15%, או של 20% לענין בעל מניות מהותי, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי.

  לחבר בני אדם - מס חברות שהוא בשנת 2010 - 25%.

   

  אם הנכס הנמכר נרכש  לאחר המועד הקובע אזי כל רווח ההון הריאלי ימוסה כדלקמן:

  • יחיד - שיעור מס שולי בהתאם למדרגות המס של היחיד (ראה מדרגות מס להלן) ובשיעור שלא יעלה על 20% .

  סייגים:

  • במידה ומדובר ברווח הון שנוצר כתוצאה ממכירת נייר ערך שבו המוכר הוא יחיד בעל מניות מהותי (מחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם קרובו ב-10% לפחות מאמצעי השליטה בחבר בני האדם)  במועד מכירתו של נייר הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה, אזי שיעור המס על יתרת רווח ההון הריאלי יהא שיעור מס שולי בהתאם למדרגות המס  של היחיד ובשיעור שלא יעלה על 25%.
  • רווח הון במכירת אג"ח, נייר ערך מסחרי, מילווה או הלוואה, שאינם צמודים למדד, יחוייב במס בשיעור שלא יעלה על 15%, או של 20% לענין בעל מניות מהותי, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי.

  חבר בני אדם  - מס חברות שהוא בשנת 2010 - 25%.

  יוצאי דופן- בדבר חישוב רווח ההון ושיעור המס במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ובמכירת יחידת השתתפות בשותפות סרטים (ראה סעיף 91 (ב2) לפקודת מס-הכנסה).

  יובהר כי אם מדובר ברווח הון של יחיד אזי:

  • בדומה להכנסות אחרות שאינן מיגיעה אישית, ייוחס רווח ההן לבן הזוג בעל ההכנסה החייבת (מיגיעה אישית) הגבוהה יותר. כאשר רווח ההון נובע ממכירת נכס שהיה שייך לאחד מבני הזוג שנה לפני הנישואין, או שקיבל אותו בירושה, ניתן לייחס אותו לבן זוג האמור.
  • לפי בקשת הנישום:  לצורך חישוב המס על רווח ההון הריאלי , ניתן לפרוס אותו אחורנית בחלקים שנתיים שווים, אך לא יותר מארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה שבהן. 
  • בנוסף לכך, יובהר כי במקרה בו מדובר ברווח הון של יחיד או חבר בני אדם, שנבע ממכירת נכס שנרכש לפני 31.3.1961, יחולו שיעורי מס מופחתים על כלל רווח ההון (רווח ההון הריאלי ורווח ההון האינפלציוני), בהתאם לסעיף 91(ו) לפקודת מס הכנסה.

  קיזוז הפסד הון

  • סכום הפסד הון שהיה לאדם בשנת מס , ואילו היה רווח הון היה מתחייב עליו במס, יקוזז תחילה כנגד רווח הון ריאלי וכל שקל חדש של יתרת הפסד ההון יקוזז כנגד 3.5 ש"ח של סכום אינפלציוני חייב.
  • במידה ונגרם הפסד הון במכירת נכס מחוץ לישראל, ושאילו היה רווח הון היה מתחייב עליו במס, הפסד זה יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל והיתרה תקוזז מול רווח הון בישראל.
  • הפסד הון במכירת נייר ערך בשנת המס , יחולו עליו הוראות פסקאות (1) ו(2) לפי העניין.  כמו כן ניתן לקזז הפסד מנייר ערך כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך , או הכנסה מריבית או דיבידנד בשל ניירות ערך אחרים ששיעור המס עליהם אינו עולה על 25%.

  הערות כלליות בנוגע לרווח הון

  • יש לשלם מקדמה על חשבון מס רווח ההון  תוך 30 יום מיום מכירת הנכס, בסכום המס החל על הרווח ההון.
  • ישנן הוראות נפרדות באשר לחישוב רווח ההון ושיעור המס כשהנכס הנמכר הוא מוניטין.
 •  
 • מס רכוש -

  במטרה לעודד ולתמרץ בנייה ופתוח על קרקעות פנויות שהמדינה מעוניינת בפיתוחן נחקק בשנת 1961 חוק מס רכוש וקרן פיצויים. מס רכוש שולם ע"י בעלי הקרקע פנויה לכל שנת מס שהקרקע בה הייתה פנויה . שיעורו של מס רכוש היה  2.5% משווי הקרקע. קרקע השייכת לעסק ומהווה  מלאי עסקי חויב במס בשיעור- 1.2% משוויה. יש לציין שקרקע חקלאית אינה בגדר  קרקע פנויה, ולכן לא חויבה במס רכוש . החל מ- 1.1.2000 בוטל מס-רכוש. ( לפרטים נוספים ראה עלון מידע "מדריך למשלם מס רכוש").  ​

 •  
 • מס רכישה מוטל על הרוכש זכות במקרקעין ומניות באיגוד מקרקעין.
  שיעורי המס:

  • לגבי זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים,  מס בשיעור של 5% משווי הנכס שנרכש.
  • המס המוטל על רוכש דירה למגורים הוא  שולי פרוגרסיבי בהתחשב בקיום דירות נוספות בבעלותו:
   • ברכישת דירה יחידה, בהתקיים תנאים מסוימים פטור (שיעור 0%) עד לסכום 1,084,935 ₪.
    מס בשיעור 3.5% על הסכום שבין 1,084,935 ש"ח ל- 1,524,770 ש"ח
    מס בשיעור 5% על הסכום שעולה על 1,524,770 ש"ח
   • ברכישת דירה שאינה יחידה: (כמוסבר להלן)-שיעור המס על המדרגה הנמוכה בשווי הדירה הוא 0.5%; על המדרגה הבאה - 3.5%; ועל המדרגה העליונה 5%. סכום המס לתשלום הוא המס המצטבר בשלוש המדרגות. גובה המדרגות מתעדכן בכל 3 חודשים .

  לפרטים נוספים- ראה עלון "מדריך לרוכש דירה - מס רכישה"

 •  
 • מס שבח מקרקעין מוטל  על הרווחים (השבח) הנובעים ממכירת זכות במקרקעין וממכירת מניות איגוד מקרקעין. הוראות מס שבח מקרקעין דומות להוראות מס-הכנסה החלות על רווח הון.


  שיעור המס המוטל על השבח במקרה שהמוכר הוא חבר בני אדם יהא בהתאם לשיעור מס-חברות שבפקודת מס-הכנסה (בשנת 2010 מס בשיעור 25% ). במקרה בו המוכר הוא יחידי חולו שיעורי המס הבאים: שיעור המס על השבח שנצמח לפני 7.11.2001 יהיה המס השולי בהתאם למדרגות המס של המוכר (ראה להלן פרוט מדרגות המס). על השבח שנצמח לאחר 7.11.2001 יחול מס שולי בהתאם למדרגות המס של המוכר אך לא יותר מ-20% מס. חישוב השבח שנצמח לפני ה-7.11.2001 ולאחריו יבוצע באופן לנארי.  עם זאת, ובהתאם לסעיפים 48 ו- 49 לחוק מיסוי מקרקעין, בהתקיים תנאים מסוימים, המוכר זכאי להפחתה בשיעורי המס או לחילופין לפטור ממס כשמדובר במכירת דירת מגורים מזכה.

  דירת מגורים מזכה היא דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים ב-80% מהתקופה שהוחזקה  ו /  או בארבע השנים שקדמו למכירתה. 

  עם מכירת מקרקעין יש להצהיר על פרטי המכירה למנהל מס שבח בתוך 30 יום מיום העסקה ובשומה עצמית בתוך 50 יום. לפרטים נוספים ראה דע זכויותיך וחובותיך מדריך למוכר/רוכש זכויות במקרקעין.

 •  
 • ישנם מקרים בהם מחולקת ההכנסה החייבת במס לשכבות. כל שכבה נקראת מדרגה, וכל מדרגה ממוסה בשיעור מס שונה. במידה ומדובר במס פרוגרסיבי אזי ככל שרמת/ מדרגת ההכנסה גבוה יותר , שיעור המס יהיה גבוה יותר. כשמדברים על שיעור המס השולי הכוונה לשיעור המס במדרגה הגבוה ביותר בהכנסתו של פלוני. בישראל מוטל מס שולי על הכנסתו החייבת של יחיד.  ​

 •  
 • במהלך השנים האחרונות בוטלו מסים מסוימים, בעיקר בתחומים בהם המיסוי יצר הפרעה לפעילות הכלכלית ובתחומים בהם גביית המס הייתה לא יעילה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה ברמה סבירה.

  מס מכירהמס בוליםמס רכושמס מעסיקים
 •  
 • מס ערך מוסף הוא מס המוטל על מוצרי צריכה בישראל, והוא מהווה מקור הכנסה עיקרי בתחום המיסוי העקיף. המס הוא בשיעור אחיד של 15.5% (עד סוף 2010 קיימת הוראת שעה שמעמידה את שיעור המע"מ על 16%), ממחירו  של המוצר או השירות. מע"מ חל על כל הפעולות המשקיות של העוסקים, בכל שלבי היצור, המסחר והשירותים. אולם, היצרן, הסוחר או נותן השירות רשאי לנכות מסך כל המס שנתחייב בו את סכומי המס שהוא שילם בתקופה המדווחת על רכישותיו מועסקים אחרים (ידוע בשם "מס תשומות"). מכאן גם השם מס ערך מוסף, דהיינו, על אף שהמס נגבה בכל שלב ממלוא המחיר, למעשה הסכום המועבר לאוצר המדינה, על ידי כל עוסק ועוסק, מבטא רק את המס החל על "הערך המוסף" שלו ואולם בסך הכל נגבה המס מהמחיר הסופי לצרכן.
  המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק.
  יצוין כי במקביל מוטל מע"מ על יבוא טובין בידי כל אדם.  

   
  יוצאים מהכלל, פטורים ושיעורי אפס:
  • ייצוא;
  • שירותי תיירות נכנסת;
  • מכירת פירות וירקות לא מעובדים;
  • הובלה בינלאומית של מטענים;
  • השכרת דירות;
  • עסקאות הפטורות מכוח חוק אזור סחר חופשי אילת.

 •  
 • כל נישום חייב לשלם מקדמות על חשבון מס הכנסה. המקדמות משתלמות על חשבון המס שיתחייב בו הנישום על הכנסתו בשנת המס השוטפת, ומטרתן היא גביית מס סמוך להיווצרות ההכנסה ומניעת שחיקה של בסיס המס בתקופת אינפלציה. למעלה מ- ‎90% ממשלמי המקדמות נדרשים כיום לשלם את המקדמות על-פי שיעור ממחזור עסקותיהם. התשלום יעשה על-פי הכפלת שיעור כפי שנקבע בדרישות הנציב, במחזור עסקאותיהם בחודש או בחודשיים שקדמו ל- ‎15 בחודש שנקבע לתשלום המקדמה.

  מוסדות כספיים וחברות ביטוח, שאין להם מחזור עסקות לצורך מע"מ, וכן קבלני בניין מסוימים העובדים בשיטת העבודות הגמורות, נדרשים לשלם מקדמות בהתאם לסכום המס שהיה עליהם לשלם בשנת המס האחרונה שלגביה נערכה להם שומה. סכום המקדמות של נישום חדש יחושב בשיעור מסכום המס המשוער שהוא עשוי להתחייב בו, ולפי אומדן הנישום. על הנישום להגיש הצהרה על המס המשוער שהוא עשוי להתחייב בו. ההצהרה תוגש לפקיד השומה עם התשלום הראשון של המקדמות.​

   

 •  
 • עקב הנהגת שיטת מיסוי פרוגרסיבית שולית, נטל המס נופל בעיקרו על בעלי הכנסות גבוהות (העשירונים העליונים), בעוד שבעלי הכנסות נמוכות אינם מגיעים לסף המס. אחד מיעדיה של הממשלה הוא צמצום הפערים החברתיים הבאים לידי ביטוי ,בין היתר ,בפערים ברמות ההכנסה בכלל וההכנסה הפנויה בפרט. גביית מסים היא אחת הדרכים להגשים יעד זה. בשנת ‎2008 שולם מס הכנסה ע"י 49% מכלל השכירים והעצמאים במשק  אשר הכנסתם ברוטו היוותה 83% מכלל הכנסות ברוטו של השכירים והעצמאים.​

 •  
 • על המשלם לנכות מכל תשלום החייב בניכוי מס הכנסה במקור את המס בשיעור שנקבע בפקודה או בתקנות. שיעור המס שיש לנכות מתשלום כלשהו הוא השיעור שהינו בתוקף ביום התשלום. בפקודת מס הכנסה ובתקנותיה נקבעו תשלומים מסוגים שונים לגביהם קיימת החובה על המשלם לנכות מס ממקבל התשלום (למשל בעת תשלום הכנסת עבודה, שכר-סופרים, שכר אמנים, מרצים, עבודות בנייה והובלה ועוד). נישומים, שהמס שיש לנכותו על-פי התקנות גבוה משיעור המס שיחול, לדעתם, על הכנסתם, רשאים לפנות לפקיד-השומה לקבלת אישור בדבר ביטול או הפחתה של שיעור הניכוי החל על הכנסתם.

   
  המשלם יפעל לפי אישור זה ובכפוף לסוג האישור שניתן. מדי חודש בחודשו, ולא יאוחר מה- ‎15 בחודש, יש להעביר לקופת המדינה את הסכומים שנוכו במקור. פיגור בהעברת תשלומים אלה מהווה עבירה פלילית, נוסף לקנסות, לריבית ולהפרשי ההצמדה המוטלים עקב פיגור בהעברת התשלומים.

 •  
 • ניכויים וזיכויים

  ניכוי –  מהכנסתו של האדם ינוכו , זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר, הוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד.כמו כן יותר  ניכוי בשל תשלומים לגמל,  לקצבה או לביטוח לאומי בהתקיים תנאים מסוימים. 


  זיכוי –  הפחתה של סכום מסוים מהמס שבו חייב הנישום.
  כאשר מדובר על זיכוי או ניכוי  בסכומים זהים, הרי שנישום שינצל את הזיכוי ישלם פחות מס בהשוואה לנישום שידרוש את הניכוי באותו סכום, מכיוון שהזיכוי מקוזז במלואו מחבות המס ואילו הניכוי מקוזז בחלקו בהתאם לשיעור המס השולי של הנישום.

  זיכויים אישיים 
  זיכויים אישיים המופחתים מהמס ניתנים בד"כ בצורת נקודות זיכוי. ערכן של נקודות הזיכוי מתעדכן מדי פעם בפעם בהתאם למדד המחירים לצרכן. שווי נקודת זיכוי לשנת 2010 הוא 2,460 ש"ח לשנה או 205 ש"ח לחודש.

  • תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי – קרי, מסכום המס לתשלום יופחתו 5,535 ש"ח בשנה.
  • אישה עובדת זכאית ל 1/2 נקודת זיכוי נוספת (החל משנת המס 1996).
  • יחיד מוטב (יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שבן זוגו עיוור או נכה) תושב ישראל שבשנת המס כלכלת בן זוגו היתה עליו יקבל נקודת זיכוי נוספת.
  • אישה עובדת המשלמת מס בחישוב נפרד זכאית לנקודת זיכוי אחת לכל אחד מילדיה. בשנת לידתו של הילד ובשנה שמלאו לו 18 שנים זכאית האשה לחצי נקודת זיכוי בלבד. בנוסף לכך, החל משנת 2012, היא תהא זכאית בגין כל אחד מילדיה, החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, לנקודת זיכוי נוספת.
  • משפחה חד-הורית זכאית לנקודת זיכוי נוספת.

  זיכויים נוספים:

  • עולים חדשים במשך שלוש וחצי שנים מיום עלייתם ארצה.
  • חייל משוחרר במשך 3 שנים לאחר חודש שחרורו.
  • יחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לימודי מקצוע.
  • משפחה חד-הורית.
  • גרוש שהוא או בן זוגו משלם מזונות לבן זוגו לשעבר והוא נשוי לבן זוג אחר.
  • יחיד שמלאו לו או לבן זוגו 16 שנים אך לא  18שנים
  • בני הזוג החיים בנפרד בעד השתתפות בכלכלת ילדיהם.
  • יחיד שהיה לו ילד נטול יכולת (ילד משותק, עיוור, מפגר, או שהיה לבן זוגו ילד כאמור).
  • יחיד שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן-זוג, או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד.
  • זיכוי בעד תשלומים לביטוח חיים ולקופת גמל.
  • תרומות למוסדות ציבוריים בהתאם לסעיף 46 לפקודה.
  • זיכויים לתושבים של ישובים מסוימים ועוד.
  הניכויים והזיכויים נועדו להבטיח שההכנסה הדרושה לקיומו הבסיסי של כל אזרח תהא פטורה ממס הכנסה. רק הכנסה העולה על הסכום הבסיסי, הקרויה "סף המס", מחויבת במס.

   

   

  •  
  • אדם שהייתה לו הכנסה בשנת המס.​

  •  
  • סכום הכנסה שאינו מחויב במס כתוצאה מזיכויים ממס הניתנים למקבל ההכנסה מכוח חוק. לדוגמה, יחיד תושב ישראל לא ישלם מס, בשנת המס 2010 ,על הכנסה מיגיעה אישית חודשית  עד לגובה של כ- 4,612.5 ‎4 ש"ח   (2.25 נקודות זיכוי כפול205 ש"ח ערך נקודה לחודש, לחלק ל10% מס). סף המס גבוה יותר למי שיש לו זיכויים נוספים.

    

   נ.ז​ ​תאור ​סף מס, ש"ח לחודש
   2.25
   גבר תושב ישראל​
   4,613
   2.75
   אישה ללא ילדים​
   5,390
   3.75
   נשואה+1​
   6,854
   4.75
   נשואה+2​
   8,318
   5.75
   נשואה+3​
   9,269
   6.75
   נשואה+4​
   10,160
   7.75
   נשואה+5​
   11,052
   2.25+זיכוי תושב
   גבר תושב קריית שמונה​ ​23,108​
    

    סף המס- גובה ההכנסה החודשית הפטורה ממס.

  •  
  • במקרים של חילוקי דעות בין הנישום לרשויות המס, זכאי האזרח להביא את עמדתו החולקת על רשות המס בפני הגופים הבאים:

   • הרשות המינהלית האחראית לגבית מס;
   • ועדות ציבוריות;
   • בתי דין מיוחדים ובתי משפט לערכאותיהם. 

   העמדת סעד נאות לרשותם של משלמי המסים החולקים על סכום המס שנקבע נועדה למנוע הרגשה של קיפוח, מוצדקת אם לאו, ולהבטיח יחסים תקינים בין רשויות המס לבין האזרחים.

  •  
  • פטורים ממס הכנסה -

   פטור כולל ממס הכנסה ניתן במקרים מיוחדים, בהם:

   • נכה ועיוור בעלי דרגת נכות של 100% או 90% בתנאים מסוימים.
   • קצבאות נכות, זקנה, שארים ותלויים המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי
   • פיצויי פרישה מעבודה עד לתקרה המחושבת כפונקציה של מספר שנות העבודה טרם הפיטורין.
   • פיצויים המשולמים למשפחה עקב מותו של עובד 
  •  
  • לכל נישום נשלח פנקס המכיל שוברי דיווח ותשלום באמצעותם על הנישום לדווח על מחזור עסקאותיו בתקופת הדיווח, ולשלם את מקדמותיו על חשבון מס הכנסה על פי השיעור שנקבע בפנקס.​

  •  
  • אחת ממטרותיה של מערכת המיסוי הוא ייצור מקור להכנסות המדינה, כדי לממן את פעילותה במסגרת תקציב המדינה בתחומים כגון ביטחון, בריאות, חינוך, תשתיות. צורך פיסקאלי מאפיין את המסים הישירים ואת המסים העקיפים.​

  •  
  • מס ההכנסה מחושב על פי דוח שנתי שמגיש הנישום  לשלטונות המס בה הוא מדווח על הכנסותיו בשנת המס. הדו"ח השנתי שמגיש הנישום  נקרא: שומה עצמית. חברות ויחידים העונים לתנאים מסוימים בפקודה חייבים בהגשת דו"ח שנתי. במקרים בהם אלה החייבים בהגשת דו"ח שנתי לא עושים כן, רשאי פקיד השומה להוציא שומה בהעדר דו"ח בה הוא קובע את הכנסתו החייבת של הנישום ואת המס שעליו לשלם כנגזרת של ההכנסה החייבת.  ​

  •  
  •  
  • בכדי לקבוע האם הכנסה היא ברת מיסוי יש לקבוע האם ההכנסה, בראש ובראשונה, בבסיס המס. בסיס המס נקבע בהתאם לשיטת המיסוי הנהוגה בכל מדינה ומדינה.
   קיימות שתי שיטות מיסוי :
   - מס טריטוריאלי
   - מס פרסונאלי  
   יש לציין כי בנוסף לאימוץ השיטה הפרסונאלית, תושב חוץ יחויב במס בישראל על הכנסותיו שהופקו בישראל.

   מס טריטוריאלימס פרסונאלי
  •  
  • הנהלת חשבונות המבוססת על רישום כל פעולה כלכלית של העסק, אשר ניתנת לכימות בערכים כספיים, במערכת חשבונות בה לפחות חשבון אחד מחויב, וכנגדו לפחות חשבון אחד מזוכה (הרישום במערכת זו הוא אפוא "רישום דו-צדדי"). בכל פעולה הנרשמת באופן זה בהנהלת החשבונות נשמר האיזון בין סכום החיוב לבין סכום הזיכוי, כך שבמערכת הנהלת החשבונות מתקיים בכל רגע נתון איזון בין סכום יתרות החובה לבין סכום יתרות הזכות.

  •  
  • פרק הזמן שלגביו מחשבים את ההכנסה ואת המס לתשלום הוא שנה. שנת המס מתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר. ​

  •  
  • כל נישום המעסיק עובדים בעסקו או המשלם תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור חייב בפתיחת תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל העסק (בנוסף על תיק מס הכנסה). לאחר פתיחת תיק הניכויים יש לדווח לפקיד השומה על התשלומים ששילם - מחוייבי ניכוי המס במקור, ולהעביר, מדי חודש, את סכום המס שנוכה על ידו לפקיד השומה באמצעות הבנק. ​

  •  
  • אחת מהדרכים בהן נוקטת המדינה בכדי  להגשים יעדים לאומיים היא התערבות במשק באמצעות מתן תמריצים חיוביים או שליליים בדמות הפחתת/ העלאת שיעורי המס או לחלופין באמצעות מתן זיכוי ממס . התמריצים באים בכדי לצור שינוי בדפוס התנהגות הצרכנים , שינוי שיביא להשגת היעד. 

   דוגמה לתמריץ שלילי: הטלת מס גבוה על דלק המייצר פליטת מזהמים הפוגעים בבריאות הציבור ובאיכות הסביבה במטרה לשנות את התנהגות הצבור לעבור לשימוש בתחבורה ציבורית, או לחילופין הפחתת השימוש בכלי רכב. 
   דוגמה לתמריץ חיובי: הטבות  מס עבור השקעות באזורי עדיפות לאומית או בענפים מסוימים כדוגמת:

   • הטבות במס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 
    בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון הוקם המרכז ההשקעות שמטרתו לעודד יוזמה כלכלית והשקעות הון מהארץ ומחו"ל, לפתח כושר ייצור תעשייתי, לשפר את היצוא ומאזן התשלומים ולסייע בפיזור האוכלוסייה ובקליטת עלייה.

   החוק משמש מכשיר מרכזי במדינת ישראל למשיכת הון זר, ומאפשר למדינה ולתעשייה הישראלית להתמודד עם התחרות ההולכת וגוברת בשווקים העולמיים. חוק זה פותח בפני חברות שיזכו למעמד של "מפעל מוטב" את האפשרות לקבל הטבות שונות עבור השקעות הון בתחומים מסוימים ובאזורים מועדפים במדינה. כאשר הבעלות על החברות הללו הינה של משקיעי חוץ ההטבה במס גדולה יותר.

   • הטבות במס במסגרת החוק לעידוד התעשייה 
    החוק לעידוד התעשייה נועד לעודד את צמיחתם של מפעלי תעשייה על ידי מתן הטבות מס. החוק מוגבל לחברה תעשייתית תושבת ישראל, שלפחות 90% מהכנסותיה בשנת המס נבעו ממפעל תעשייתי שבבעלותה.​
  •  
  • תקציב המדינה הוא ביטוי מעשי למדיניות הממשלה בנושאים שונים. התקציב מגובש על ידי משרד האוצר, והוא עובר לאישורן של הממשלה וועדת הכספים של הכנסת. לאחר מכן הוא אמור לעבור בכנסת בדומה להליך שבו מועבר חוק (בשלוש קריאות), עד לאישורו מכוח חוק תקציב המדינה. תקציב המדינה מורכב מהרכיבים הבאים:
    
   תקציב רגילתקציב פיתוח
  •  
  • פעולות ההשקעה והפיתוח של הממשלה לטווח ארוך.
   התקציב מחולק לשניים:  הכנסות והוצאות. צד ההכנסות, הוא  צד המקורות . מקורות המדינה הם,בין היתר, מיסים, סיוע ממדינות חוץ והלוואות . צד ההוצאות הוא  צד השימושים. הוצאות המדינה הם לצריכה ציבורית הכוללת, בין היתר  חינוך, בריאות , בטחון , רווחה, תשתיות , פיתוח וכן תשלומים בשל תמיכות, סובסידיות, מענקים, החזרי הלוואות וריבית עליהם. חוסר איזון בתקציב משמעו שההכנסות גבוהות / נמוכות מההוצאות, ואז  נוצר עודף או גירעון תקציבי בהתאם. בד"כ ההוצאות גבוהות מההכנסות  ולכן עולה הצורך לממן את ההפרש. אותו הפרש נקרא  "גרעון".

   כדי לשמור על רמה מסוימת של גרעון או לצמצם את הגרעון יכולה המדינה לקצץ בהוצאות או להגדיל (אם ניתן) את רמת ההכנסות. קיים יתרון במימון תקציב המדינה באמצעות מקורות פנימיים כגון מסים, לעומת מימון באמצעות מקורות חוץ והלוואות., כיוון שאלה האחרונים גורמים ליצירת  תלות בגורמי חוץ וכמו כן גורמים לתוספת בצד ההוצאות בתקציב המדינה בשנים הבאות- הוצאות ריבית ריאלית. לכן על מנת לשמור שהגרעון לא יגדל, קיימת חשיבות רבה לכך שאזרחי המדינה ישלמו מסים כחוק.

  •  
  • ההוצאות וההכנסות השוטפות

  •  
  •