טפסי דו"ח שנתי 2016

 

מס הכנסה - טפסי דו"ח שנתי 2016

טפסי דו"ח שנתי

שםמטהמספר טופסמטהשנת מסמטה
חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג וחישוב הוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשנת 20161342016
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 20161582016
טופס מ"ה 1021 - הפרשי מס שכר מלכ“ר - מכתב תגובה10212016
טופס מ"ה 1022 - הפרשי מקדמות בגין הוצאות עודפות - טופס תגובה10222016
טופס מס הכנסה 1023 - הפרשי מס שכר מוסד כספי - מכתב תגובה 10232016
טופס 135 דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 20161352016
טופס 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2016 1372016
טופס 1214 דין וחשבון חברה לשנת המס 2016 12142016
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה לשנת המס 20161326א2016
טופס 1344 הפסדים מועברים לשנת המס 201613442016
נספח ג' לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 201613222016
נספח לדו"ח השנתי - ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 201613432016
טופס מס' 1399י- הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016 - דיווח ליחיד בלבד1399י2016
טופס מס הכנסה 1227- מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 201612272016
טופס מ"ה 1399ח- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016 - דיווח לחבר בני אדם בלבד1399ח2016
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 201613232016
נספח ד' לטופס הדו''ח שנתי ליחיד הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהם לשנת המס 201613242016
נספח א' לטופס הדיווח שנתי ליחיד - חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד לשנת המס 201613202016
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2016 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 201613252016
נספח ב' לטופס דיווח שנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 201613212016
נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 201613262016
נספח לטופס הדו"ח השנתי לחברה טופס 1214 דיווח קיבוצים12282016
תקנות מס הכנסה (פחת) - פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת13422016
טופס מס הכנסה מס' 1345- דיווח בגין חוות דעת13452016
נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2016 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס61112016
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 201613012016
טופס מ"ה 1327 דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 201613272016
טופס מ"ה 1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 201612152016
טופס מס הכנסה 5520 דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת המס 201655202016
טופס מס הכנסה 5521 שותפות נפט הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 201655212016
טופס מס הכנסה 5522 נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 201655222016
טופס מס הכנסה 5523 נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 201655232016
טופס מס הכנסה 5524 נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 201655242016
טופס מס הכנסה 5525 טופס עזר לנספח ג'(2) לדוח השנתי לשותפות נפט - לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה55252016
טופס מס הכנסה 5526 נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לשותפות נפט - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן55262016
טופס מס הכנסה 5901 דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט בשנת המס 201659012016
טופס 1301 דבר המנהל - 2016 يناثلا نوناك13012016
טופס 1301 לשנת 2016- הוראות הגשת דו שנתי -2016 ماعل لخدلا نع ريرقت :عوضولما (1301جذونم)13012016
טופס 1301- הגשת דוח שנתי לשנת 2016- -كشف عن المدخولات في البلاد والخارج لسنة الضريبة 201613012016