טפסי דו"ח שנתי 2015

 

מס הכנסה - טפסי דו"ח שנתי 2015

 

טפסי דו"ח שנתי

שםמטהמספר טופסמטהשנת מסמטה
דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת המס 201555202015
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 201555212015
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015 55222015
נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 201555232015
נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 201555242015
טופס עזר לנספח ג'(2) לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה-חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב"55252015
השקעה מזכה בחברת מטרה 59512015
1214 דין וחשבון חברה לשנת המס 2015 12142015
נספח לטופס הדו"ח השנתי לחברה טופס 1214 דיווח קיבוצים12282015
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 201513012015
נספח א' לטופס הדיווח שנתי ליחיד - חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד לשנת המס 201513202015
נספח ב לטופס דיווח שנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 201513212015
נספח ג' לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 201513222015
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 201513232015
נספח ד' לטופס הדו''ח שנתי ליחיד הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהם לשנת המס 201513242015
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2015רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 201513252015
נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 201513262015
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה לשנת המס 20151326 א2015
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 20151342015
נספח לדו"ח השנתי - ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 201513432015
טופס 1344 הפסדים מועברים לשנת המס 201513442015
טופס 135 דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 20151352015
טופס 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 20151372015
טופס מ"ה 1399ח- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 - דיווח לחבר בני אדם בלבד1399 ח2015
טופס מס' 1399י- הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 - דיווח ליחיד בלבד1399 י2015
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2015 1582015
נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2015 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס 61112015
טופס מ"ה 1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 201512152015
טופס מס הכנסה מס' 1345- דיווח בגין חוות דעת 13452015
טופס מס הכנסה 1227- מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 20151227-152015