טפסי דוח שנתי 2012
 

רשות המסים בישראל - טפסים לדוח שנתי - שנת 2012

מספר טופסשם טופסקישור לטופסהסבר
1021טופס מ"ה 1021 - הפרשי מס שכר מלכ“ר - מכתב תגובה
1022טופס מ"ה 1022 - הפרשי מקדמות בגין הוצאות עודפות - טופס תגובה
1023טופס מס הכנסה 1023 - הפרשי מס שכר מוסד כספי - מכתב תגובה
119בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע החל משנת 2008
1214דין וחשבון חברה לשנת המס 2012
1214 בדין וחשבון על חלוקת דיבידנד החל משנת המס 2012
1215דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס 2012
1227הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס - נספח לדוח השנתי לשנת המס 2014
1227הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס - נספח לדוח השנתי לשנת המס 2012
1301דין וחשבון על הכנסות לשנת המס 2012
1320נספח א' לטופס הדיווח שנתי ליחיד - חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד לשנת המס 2012
1321נספח ב לטופס דיווח שנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2012
1322נספח ג' לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2012
1322נספח ג' לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2013
1323נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2012
1324נספח ד' לטופס הדו''ח שנתי ליחיד הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהם לשנת המס 2012
1325נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2012 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2012
1326נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2012
1326 אטופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה לשנת המס 2012
1327דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2012
134חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2012
1343נספח לדו"ח השנתי - ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2012
1344הפסדים מועברים לשנת המס 2012
135דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2012
1399 חהודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2012 - דיווח לחבר בני אדם בלבד
1399 יהודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2014- דיווח ליחיד בלבד
1399 יהודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2013 - דיווח ליחיד בלבד
1399 יהודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2012 - דיווח ליחיד בלבד
1399 יהודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 - דיווח ליחיד בלבד
158בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל / ביטוח חיים שנת 2012
161 דטופס בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה
5521הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015
6111נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2012 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס
6111נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2015 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס
6111נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2014 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס